ชื่องานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากขุยมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย
วราภรณ์
งบประมาณ
57,600.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: