ชื่องานวิจัย
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูัมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาสุนทรียภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
งบประมาณ
70,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: