ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 17-α เมทธิลเทสโทสเตอร์โรนในการแปลงเพศปลากัด ( Betta splendens )
ชื่อนักวิจัย
สุขสันต์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: