ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ WellHotel
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา
งบประมาณ
240,000.00
แหล่งทุน
บพข.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: