ชื่องานวิจัย
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วิชิตา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: