ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
งบประมาณ
454,920.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: