ชื่องานวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: