ชื่องานวิจัย
การสร้างหรือพัฒนาระบบบัญชีและการตลาดเพื่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคชาบ้านเจ็ดเสมียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: