ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อสุขภาวะชุมชนอำเภอจอมบึง โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย
กำธร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: