ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนา ขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชุติรัตน์
งบประมาณ
382,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 4. ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข.pdf