ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ดนตรีมอญโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ไตรตรึงษ์
งบประมาณ
145,480.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: