ชื่องานวิจัย
โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียน ในประเทศ สินค้า กุ้งก้ามกรามบางแพ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: