ชื่องานวิจัย
การบูรณาการระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าของนักเรียนในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ราชศักดิ์
งบประมาณ
818,400.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
3 พ.ย. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2. อ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ.pdf