ชื่องานวิจัย
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัด ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
งบประมาณ
340,900.00
แหล่งทุน
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: