ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดสื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย
โอภาส
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: