ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54630 กฎหมายลักษณะ ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของนักศึกษาน.บ.3นิติศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem–Based Instruction : PBI)
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 14. อ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ บทคัดย่อ 2557.pdf