ชื่องานวิจัย
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ภุมรินทร์
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
30 พ.ย. 542
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 29. อ.ภุมรินทร์ ชวนชม.pdf