ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลของการใช้ไข่น้ำ (Wolffia spp.) เป็นแหล่งวัตถุดิบในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพฟองไข่
ชื่อนักวิจัย
พุทธพร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: