ชื่องานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัชฌา
งบประมาณ
50,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ส่งตรวจการปรับแก้ไข
ไฟล์งานวิจัย: