ชื่องานวิจัย
การสำรวจประเมินศักยภาพท่องเที่ยวเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจากวิถีชีวิตและทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น : ชุมชนจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
บุญงอกงาม
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: