ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่อวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุกำบังรังสี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
งบประมาณ
297,500.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: