ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรียนทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันขิงผู้เรียนด้วยจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: