ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: