ชื่องานวิจัย
การสังเคราะห์และวัดคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ metal doped-zinc oxide และ ZnO เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซเชื้อเพลิง
ชื่อนักวิจัย
รัศมี
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ อ.รัศมี สิทธิขันแก้ว.pdf