ชื่องานวิจัย
โครงการจัดทำคำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าไชโป้ว โพธาราม
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
งบประมาณ
360,000.00
แหล่งทุน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: