ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษาในกลุ่มอาเซียนบนแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อ.สถาพร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: