ชื่องานวิจัย
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ชื่อนักวิจัย
ชวน
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: