ชื่องานวิจัย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กับศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อนักวิจัย
ปัญจรัศมิ์
งบประมาณ
375,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: