ชื่องานวิจัย
รูปแบบการสร้างแรงจูงใจของเยาวชนไทยจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ชื่อนักวิจัย
บารมี
งบประมาณ
30,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: