ชื่องานวิจัย
ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: