ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นพดล
งบประมาณ
741,840.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
3 พ.ย. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2_บทคัดย่อ.pdf