avatar
 • ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
 • Name: Asst. Prof. Dr. Torsak Sorkaew
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ระดับการศึกษา: - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - Doctor of Management Science (DMS) มหาวิทยาลัย Technological University of the Philippines (TUP) ประเทศฟิลิปปินส์
 • สาขา/สถาบัน: บริหารทรัพยากรมนุษย์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7708081 / -

ความชำนาญในการวิจัย

1. ด้านการสอนวิชิบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก
2. ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
3. ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ผลงานที่ปรากฏ

งานด้านตำรา
- หนังสือวิชาการสร้างทีมงาน
- หนังสือการจัดการเชิงกลยุทธ์
- หนังสือจริยธรรมทางธุรกิจ
- หนังสือองค์การและการจัดการ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี