avatar
 • ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
 • Name: Asst. Prof. Dr.Jakrapong Kaewkhao
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ / พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ระดับการศึกษา: - B.Sc. (Physics) Silpakorn University 2000
  - M.Sc. (Physics) King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2004
  - Ph.D. (Physics) King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2008
  - Postdoctoral short course research KyungPook National University Korea 2012 (Supervised by Prof. Dr.Hong Joo Kim)
 • สาขา/สถาบัน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 034-109300 ต่อ 3111 / cegm.npru@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย

1. แก้วและวัสดุศาสตร์ อัญมณีเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ
2. แก้วกำบังรังสีชนิดใหม่.

ผลงานที่ปรากฏ

- แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแก้วจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเกิดสีในแก้วระบบโซดาลาร์มซิลิเกต (ผู้ร่วมโครงการ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2553/2555
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9:Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ จักรพงษ์ แก้วขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2560