ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9:Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย
สมิต จักรพงษ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
15 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: