avatar
 • ชื่อ-สกุล: ดร.กาญจนา เชียงทอง
 • Name: Dr.Kanchana Chiangthong
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
 • ระดับการศึกษา: - ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์

 • สาขา/สถาบัน: วิทยาศาสตร์ศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8584556 / kchiangthong@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย

การศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ปรากฏ

1. ต้นแบบการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นราชภัฏวิชาการ ปี 2552 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2552
2. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสธิราชในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2554
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี