avatar
 • ชื่อ-สกุล: รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
 • Name: Assoc. Prof. Dr.Pongnart Nartvaranant
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
 • ระดับการศึกษา: - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชสวน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชสวน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) ภาควิชาพืชสวน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการผลิตพืช / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 034 - 261065 / pongnart@yahoo.com , pongnart@npru.ac.th

ความชำนาญในการวิจัย

สรีรวิทยาการผลิตพืช ธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช

ผลงานที่ปรากฏ

การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมโดยใช้เทคนิค AFLP และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (แหล่งทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน)
ผลงานวิชาการ
1) เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการสวนไม้ผล
2) เอกสารคำสอน วิชาหลักการผลิตพืช
3) ตำรา เรื่อง สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
4) ตำรา เรื่อง การจัดการธาตุอาหารในไม้ผล
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี