avatar
 • ชื่อ-สกุล: ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
 • Name: Dr.Boonrueng Sriharun
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการบำนาญ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
 • ระดับการศึกษา: - การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ฟิสิกส์ วิชาโท คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • สาขา/สถาบัน: รัฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะรัฐศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: - / boonrueng2497@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย

สถิติวิจัย และหลักสูตร

ผลงานที่ปรากฏ

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2557)
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี