ชื่องานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 สามชุกตลาดร้อยปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานวิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วงเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 มี.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: