ชื่องานวิจัย
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติล็อกดินเถ้าเตาเผาเซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
ประยูร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
15 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: