ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักวิจัย
สุธิดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
12 ก.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: