ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคเนื้อ อำเภอจอมบึง จังหัวดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นันทิยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
31 ธ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadนันทิยา แซ่เตียว.pdf