ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบโค้ชและสะเต็มศึกษา เพื่อการส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่อนักวิจัย
มัสยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จ.สมุทรสาคร
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 พ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: