ชื่องานวิจัย
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์ จริยะ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: