ชื่องานวิจัย
การพัฒนาตำรับโลชันเพื่อผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบ เอโทโซม
ชื่อนักวิจัย
กันตา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: