ชื่องานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยคู่มือลายปักผ้าทอและผ้าปักบนฐานอัตลักษณ์วิถีมอญเพื่อส่งเสริมคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มทอผ้า ประชารัฐ ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
31 ต.ค. 2564
ไฟล์งานวิจัย: