ชื่องานวิจัย
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
4 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf