ชื่องานวิจัย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Home School และฝึกปฏิบัติการประกอบและซ๋อมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสในอนาคต
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนหมาราช 7
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 ก.ค. 2564
ไฟล์งานวิจัย: