ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้านการสอนงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ครูในสังกัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พิมพา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
1 พ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: