ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
ชวน
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
31 ก.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์ ดร.ชวน.pdf
  • downloadใช้ประโยชน์ ดร.ชวน 1.pdf