ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ และ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งแสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
8 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรศ.สมิต อินทร์ศิริพงษ์.pdf